Нормативна база

Державний стандарт визначає мету та принципи освітнього процесу в закладах базової середньої освіти, дає загальну характеристику змісту навчання, пояснює вимоги до обов’язкових результатів навчання та орієнтири для їхнього оцінювання. Документ було затверджено 30 вересня 2020 року. Державний стандарт базової середньої освіти оприлюднено на сайті Кабінету Міністрів.

Перелік ключових компетентностей та наскрізних умінь, закладений в Державний стандарт, базується на «Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя». Завдяки підтримці Європейського фонду освіти, за безпосередньої участі провідних європейських експертів,  ці рекомендації та пов'язані з ними європейські документи (так звані “Рамки компетентностей”) ретельно опрацьовувала команда авторів документа. 

До розробки Державного стандарту були залучені міжнародні експерти з проєктів «Нова українська школа – 2» (Польща), «Демократична школа» Європейського Центру імені Вергеланда (Норвегія), «Фінська підтримка реформи української школи» (Фінляндія).

 

ОСВІТНІ ГАЛУЗІ 

У Державному стандарті немає поділу на предмети, натомість є освітні галузі – це означає, що розробники освітніх та навчальних програм зможуть як втілювати певну навчальну галузь через окремий предмет, так і комбінувати їх для інтеграції. 

Документ містить опис компетентнісного потенціалу та вимоги до обов’язкового навчання учнів у 9-ти галузях освіти: 

 1. мовно-літературній,
 2. математичній,
 3. природничій,
 4. технологічній,
 5. інформатичній,
 6. соціальній і здоров’язбережувальній,
 7. громадянській та історичній,
 8. мистецькій,
 9. фізичній культурі.

Для кожної галузі Державний стандарт описує мету і групи загальних результатів, які уточнюються через обов’язкові результати для кожного з циклів. Саме тому кожна освітня галузь має потенціал для розвитку кожної компетентності.

 

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

У документі чітко окреслено ключові компетентності, якими мають оволодіти школярі після закінчення кожного з двох циклів – адаптаційного (5-6 класи) і базового предметного навчання (7-9 класи), та наскрізні вміння.

Перелік основних компетентностей виглядає так: 

 • вільне володіння державною мовою,
 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами,
 • математична компетентність,
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій,
 • інноваційність,
 • екологічна компетентність,
 • інформаційно-комунікаційна компетентність,
 • навчання впродовж життя,
 • громадянські та соціальні компетентності,
 • культурна компетентність,
 • підприємливість і фінансова грамотність.

 

НАСКРІЗНІ ВМІННЯ

Наскрізні вміння формуються на всіх інтегрованих курсах або предметах. Вони є спільними для всіх компетентностей.

Перелік наскрізних умінь:

 • читати з розумінням,
 • висловлювати власну думку усно і письмово,
 • критично та системно мислити,
 • діяти творчо,
 • виявляти ініціативність,
 • здатність логічно обґрунтувати позицію,
 • конструктивно керувати емоціями, 
 • оцінювати ризики,
 • приймати рішення, 
 • розв’язувати проблеми.

 

БАЗОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Державний стандарт містить 7 варіантів базових навчальних планів, відповідно до освітніх потреб здобувачів освіти.

З-поміж них – базові навчальні плани закладів загальної середньої освіти, класів (груп), спеціальних закладів та спеціальних класів (груп):

 • з українською мовою навчання,
 • з навчанням мовою корінного народу або національної меншини,
 • з українською мовою навчання і вивченням мови корінного народу або національної меншини.

Також частиною стандарту є базові навчальні плани для учнів з порушеннями інтелектуального розвитку.

Базовий навчальний план описує загальний обсяг навчального навантаження, розподілений за освітніми галузями: рекомендовану, мінімальну та максимальну кількість навчальних годин за кожною з галузей та загалом.

 

Наказ № 129 від 22 травня 2018 року

Про затвердження плану заходів На 2018 - 2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»

Читати наказ 

Наказ № 137 від 13 лютого 2018 року

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРИМІРНОГО ПЕРЕЛІКУ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ НАВЧАЛЬНОГО І ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Читати наказ

Наказ № 407 від 20 квітня 2018 року

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І СТУПЕНЯ

Читати наказ

КОНЦЕПЦІЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Читати концепцію